Mapovanie pomocou dronov je vysoko výkonný nástroj, ktorý poskytuje detailné a presné informácie pre rôzne odvetvia.

V geodézii zabezpečuje vytvorenie výškopisu a polohopisu s geodetickou presnosťou a vytváranie ortofotomap, čo je nenahraditeľné pre presné mapovanie terénu. V stavebníctve umožňuje výpočet objemov, plôch a monitorovanie stavenísk, čím podporuje efektívne riadenie projektov. V poľnohospodárstve poskytuje dôležité analýzy zdravia plodín a kvantifikáciu škôd, čím prispieva k optimalizácii procesov. V oblasti ochrany životného prostredia dokáže automaticky počítať počet stromov a kvantifikovať škody, čo je dôležité pre monitorovanie a ochranu ekosystémov. V urbanizme je kľúčovým nástrojom na tvorbu podkladových máp, klasifikáciu územia a detekciu objektov, čím prispieva k efektívnemu plánovaniu a vývoju miestských oblastí. Tieto mapovacie služby dronov sú nepostrádateľným nástrojom pre presné a komplexné mapovanie v rôznych odvetviach a prispievajú k optimalizácii procesov a rozhodovania.

  • geodézia (výškopis a polohopis v geodetických presnostiach, ortofotomapy)
  • stavebníctvo (výpočet objemov, plôch, monitoring staveniska)
  • poľnohospodárstvo (analýzy zdravia plodín, kvantifikácia škôd)

  • životné prostredie (automatické rátanie počtu stromov, kvantifikácia škôd)
  • urbanizmus (podkladové mapy, klasifikácia územia, detekcia objektov)

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Naša firma je lídrom v využívaní dronov pre presné mapovanie.

Drony Deros © 2024. Všetky práva vyhradené.